ჩვენი ახალი გვერდი facebook-ზემოკლედ, ჩვენი ძველი გვერდი “დამილაიქე-დაგილაიქებ” ისტერიით შეპყრობილი კონკურსანტების მსხვერპლი გახდა. ჩვენი ერთ-ერთი ადმინის პროფილი გატეხეს და შემდეგ ყველა გვერდზე ჩამოართვეს ადმინობა. კონკრეტულად ჩვენს გვერდზე კი სხვა დანარჩენი ადმინებიც მიგვაყოლეს.

რაც მთავარია, გამტეხს არ მოერიდა და თავისი გვერდებიც დაალაიქა. იცნობდეთ : ITD holding. და მისი მეგობარი აუდიტორული კომპანია “სერიოზული იმიჯით” auditescort. თუ თქვენი თავი ამ ორი კომპანიის ლაიქერებს შორის აღმოაჩინეთ და არ გახსოვთ როდის დაიმეგობრეთ ეს გვერდები, გირჩევთ, პაროლი შეცვალოთ და სხვა დამატებითი ზომებიც მიიღოთ.

ITD holding-ს ერთი ფისო ადმინი ჰყავს, რომელიც ჯერ ჩვენს წერილებს არ პასუხობდა, შემდეგ ფაქტობრივად გამოტყდა, რომ გაიცნო ვიღაც, ვინც გარკვეული თანხის სანაცვლოდ ლაიქერებს მიუმატებდა, თუმცა ადმინობა არც მან და არც იმ ადამიანმა არ დაგვიბრუნა.

მოკლედ, ასეა თუ ისე, ახალი გვერდი გვაქვს და თუ გაქვთ ჩვენთან მეგობრობის სურვილი, შემოგვიერთდით აქ: Fashionmothers dairy.

ძველი გვერდი კი დატოვეთ, ფისო ადმინისგან ფეშენ რჩევების იმედზე ნუ იქნებით 🙂

20 thoughts on “ჩვენი ახალი გვერდი facebook-ზე

 1. ვერ ვპოულობ ვერც თქვენს ახალ ფეიჯს და ძველი გვერდი რაც გაქვთ გალინკული ITD holding-ის ფეიჯზე გადავყავარ

 2. ახალი გვერდი და ახალი წარმატებები:)

  პს. .. და თაღლითობა შერჩა ფარსს ფისოს?

   • itd holdings arafershi sjirdeba xakeroba xolo konkursebis mravalsaxeoba FB ze arsebobs da misi monacileebi ra xerxebs mimarTaven es kompaniis imijis xarjze ar unda gadavides, araferi ar aris damaluli arc konkursantebi arc kompaniis sakontaqto informacia shegidzliat am temaze bevrgan gaikiTxoT :))) danarCheni adamianebis gansjis da logikis ambavs mimindia, samcuxaroa rom saqartveloshi qarTvelebive vcdilobT sxvadaxva kompaniebis sheuracxofas, mere aravis gagikvirdet saqarTvelo ratom iyideba… imitom rom aseti gamyidvelebi varT yvelani chven qarTvelebi, ase vutxriT TiToeuli chventagani dzirs nela nela TiTo TiTo mucha miciT sxvadasxva kompaniebs imis magiovrad rom gaverTiandeT, magrebi vaRt qarTvelebi galatshi, shurshi, gafujebashi, bogmis nTxevashi, 🙂 Tumca roca vambobT rom qarTvelebi magrebi varT am chamonaTvals aravin vayolebT :)))

 3. uzrdelebi xarT jorebs avrcelebT isets romelic arc iciT Tumca es Tqveni xvedriaaaa me ar vapireb rame mogceroT ar gindodaT mshvidobiani saubari??? mashin mec gavarkvev araswori informaciis gavrcelebistvis ra sasjeli gekuTvnis shen

 4. me aranairad ar mchirdeba aravis dzaliT like arc imis mjeravs rom romelime konkursantma gaaketa es amitom agixsenit da arcerTi posti ar camishlia tqveni komentaridan, arc aracis sjirdeba da miTumetes itd holdings Tqveni Like gverdebi, damijereT administraciul jaromas minimum miiGebT meore faqtis dafiqsirebis shemtxvevashi imis gamo rom usamarTlod laxavT kompaniis imijs romelic arafer shuashia, es borotebaa da aucileblad daisjebiT.

 5. me aravisTan dasamali araferi maqvs shegidzliaT moxvidet Tundac kompaniashi es me araerTxel miTxariT, imaze rokm pasuxebs ar gvemdit gaigeT da miigeT chemgan pasuxi rom arcerTi sms gzavnili ar maqvs Tqvengan migebuli, me ki xakerebs verafers vuzam arc daTa var TuTashxia moralze visaubro mudam, Tumca chems garshemomyofebTan xshirad vsaubrob, :))) mecodeba is adamianebi, romlebic shuriT, bogmiT da msgavsi xerxebiT cdiloben pasuxi gascen vinmes tan me am faqtshi mitumetes ITD holdingi cxadze ucxadesia uidanashaulo var Tumca es Tqcvens mier archeuli gza aris 🙂 romel gzaze soarulshic carmatebebs gisurbebT 🙂 me tqventan meti sasaubro ar maqvs

 6. da gafrtxilebT yvelam me rac gavarkvie erTaderTi aris is rom cudad daculi parolebi tqydeba, amitom FB gverdis gatexva arc ise xdeba rogorc gvegona, mxolod paswordis garTymazea an msgavs Temaze 🙂 shegidzliaT gadaamocmot, Tum,ca es rom chems interesebshi ar shedis nebismier Tqvengans davumtkiceb arcerti like isTvis fuli ar gadamixdia, arcerTi stumrisTvis da konkursantisTvis ar mixvecnia 🙂

 7. xucube2011 es im adamianis skype aris vinc shemomTavaza likebis shesyidva vinc wallzec dafosta es shemotavazeba shegidzliaT amoagebinoT istoria chemi nasaubrebis da gadaxedoT :))

 8. [15:02:22] FB LIKE SHOP: 17:03:14 irkaa gisment
  17:03:14 irkaa facebookshi mommarteT rom
  17:03:14 irkaa shemotavazeba gaqvT
  17:03:14 xcuber aq xart?
  17:03:14 irkaa diax
  17:03:14 xcuber me minda shemogtavazot tqveni fan gverdis laikebi
  17:03:14 xcuber http://www.faecbook.cu.cc
  17:03:14 xcuber shegidzliat naxot chveni web gverdic
  17:03:14 xcuber chveni laikebi aris 100% xarisxiani da titoeuli damlaikebels yavs tavisive patroni anu ar aris yalbi da ase shedmeg.
  17:03:14 xcuber araert firmas daukvetavs chventan laikebi da tu tqven dainteresdebit shemdizlia tqvenc mogemsaxurot
  17:03:14 xcuber aseve gvaqvs shemdegi momsaxureba
  17:03:14 xcuber email spami
  17:03:14 xcuber maqvs 60 000 qartveli adamianis musha emailebis baza da shemidzlia tqveni teqsti an reklama gavagzavno yvelastan
  17:03:14 irkaa ver mivxvdi mtavazobT Like viyido?
  17:03:14 xcuber diax
  17:03:14 irkaa me chemi miznobrivi momxmarebeli mchirdeba
  17:03:14 xcuber qartuli trafiki ragatqmaunda
  17:03:14 irkaa da ara dzaliaT moyvanili Like
  17:03:14 xcuber miznobriv momxmarebelze tanxa ufro meti iqneba vidre chveulebrvii
  17:03:14 xcuber ara chven ar vmushaobt ise da ar vexvercebit xalxs rom dagvilaiket da ase shedmeg.
  17:03:14 xcuber chveni metodi 100% xarisxiania.
  17:03:14 xcuber da 100% shedegiani
  17:03:14 irkaa mobrdzandit shexvedraze
  17:03:14 irkaa tu gsurT
  17:03:14 irkaa da
  17:03:14 irkaa gamacanit Tqveni shemoTavazeba
  17:03:14 xcuber shexvedraze im shemtxvevashi moval tu mecodineba imis pasuxi tu dainteresdebit tu ara chveni momsaxurebit
  17:03:14 xcuber da chemi shemotavazeba ukve xom gagacanit ? 😉
  17:03:14 irkaa diax
  17:03:14 irkaa gamacaniT
  17:03:14 xcuber magram tqven ver gaiget rame?
  17:03:14 irkaa magram imisaTvis rom davrwmunde
  17:03:14 irkaa rom es realuria
  17:03:14 irkaa albaT shexvedra ajobebs
  17:03:14 xcuber realuria tanac rogori. me shemdizlia konkurshi monacileoabc mimego tqventan da 2000 3000 laiki damefiqsirebina ramodenime kviris ganmavlobashi chveni metodit.
  17:03:14 xcuber shemdizlia dasamtkiceblad 100 laiki gagiketot tanxmobis shemtxvevashi ris shemdegadac darcmundebit rom yvelaferi realuria
  17:03:14 xcuber da shexvedrac ar gaxdeba sajiro
  17:03:14 irkaa raodenoba ar qmnis xarisxs
  17:03:14 irkaa gesmit albaT chemi midgomac
  17:03:19 xcuber ratqmaundamagram arc miznobrivi momxmareblebi aris problema rac shromatevadia damijeret da ufro meti iqneba gadasaxdeli
  17:03:39 irkaa ramdeni?
  17:03:58 xcuber 50% gaizrdeba fasi 100 laikze
  17:04:10 xcuber asakebis mixedvitac ki shemidzlia shemogtavazot laikebi
  17:04:14 irkaa da tu shegidzliaT miTxraT daaxloebiT qarTveli momxmareblebidan ramdenia chemi miznobrivi momxmarebeli
  17:04:17 xcuber da frofesiisda mixedvitac
  17:04:42 xcuber me jer ar vici tqveni miznobriv auditoriashi vin shedis
  17:04:49 xcuber metyvit da magis emre getyvit ramdeni shedis
  17:05:00 irkaa studenti
  17:05:02 xcuber chven titoeuli laiki iqneba qartuli da qartveli profili
  17:05:10 irkaa da sashualo donis kompaniebi
  17:05:21 xcuber 3000 akciani limi gvaqvs amcutas. 1500 iqneba studenti metic
  17:05:36 xcuber diax diax. 1500 laiki shemdizliat avisuflad gagiketot 3-4 dgeshi
  17:05:40 irkaa 3000 maqsimumia rac sheidzleba shemomtavazoT?
  17:05:46 xcuber am tveshi diax
  17:05:54 xcuber iqeta tvidan 10 000 kaciani auditoria gveyoleba ase rom vtqvat
  17:06:14 irkaa 10 000 adamianze
  17:06:17 irkaa gadasaxadi
  17:06:22 irkaa ?
  17:06:26 xcuber ramdeni iqneba?
  17:06:38 irkaa da reporti romelia tqveni aqtivobiT mosli rogor gavigebT?
  17:06:53 irkaa diax 10 000 like ra jdeba
  17:07:00 irkaa miznobrivi auditoria
  17:07:42 xcuber 10 000 laikis girebuleba iqneba 100 X 10 larze
  17:07:45 irkaa tu raodenoba fass gansazgvravs chven 2 FB gverdi gvaqvs am etapze romelsac vapiarebT
  17:08:14 irkaa mtavazobT rom 1000 lari gadavixado 10 000 like shi? 🙂
  17:08:17 xcuber diax
  17:08:24 xcuber afsoliturad scorad gaiget
  17:08:29 xcuber ratqmaunda miznobriv auditoriashi
  17:08:31 irkaa ok kargiT mashin dros nugar daxarjavT
  17:08:46 xcuber tqveni nebaaa. 10 000 miznobriv auditoriashi ramdeni dagijdebat reklama ?
  17:08:50 irkaa 1000 lariani FB reklamiT mirchevnia movidzio momxmareblebi
  17:09:20 xcuber neba tqvenia. 10 000 kaciani auditoriit shegedzlebat ori sami magdeni shedmeg sheidzinot. albat tqven kdiev ver chacvdit fb-s dzalas. tu ra sheudzlia
  17:09:24 xcuber tundac 1000 kacian gverds.
  17:09:41 irkaa ok madloba shemotavazebisTvis
  17:09:42 xcuber nebismier saintereso dashearebul informacias kedelze ramdeni momxmareblis moyvana sheudzlia
  17:09:45 xcuber gaixare
  17:09:49 irkaa yveas tavis biznes strategia aqvs
  17:09:53 xcuber carmatebei
  17:09:58 xcuber 100% getanxmebit
  17:10:00 irkaa tqvenc aseve

  • ამ სკაიპ საუბრის მიხედვით, სულ მცირე, კი უნდა ხვდებოდეთ, რომ იმ გვერდების გატეხვის მიზეზი თქვენ ხართ :დ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s